Welkom in onze school!

Een leefschool … een levende school …

In onze school scheppen we een warm pedagogisch klimaat waar kinderen weten dat ze aanvaard worden zoals ze zijn. Geen kind is gelijk en anders-zijn mag. Vakonderwijs vloeit over in projectonderwijs.

We vertrekken vanuit de leefwereld en de belangstelling van kinderen om op alle domeinen zo breed mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. Kinderen bepalen mee wat voor hen belangrijk is. We schenken aandacht aan wat er bij en tussen de kinderen leeft. We bieden kinderen de kans om wat hen bezighoudt en wat hen aanspreekt naar voor te brengen in ons projectonderwijs.

Daarbij streven we naar gelijkwaardigheid in de ontwikkeling van hoofd (weten), hart (zijn) en handen (doen). Dit betekent dat de inhouden van de leerplannen vlot verwerkt gaan worden in de projecten die de kinderen zelf uitwerken: ze worden gestimuleerd hun leerproces zelf in handen te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen resultaten door een grote inzet en doorzettingsvermogen.  Ze leren keuzes maken en om te gaan met de gevolgen van hun keuzes.

Een leefschool op maat van elke kind…

Kinderen ontwikkelen een positief en realistisch zelfbeeld en een positief zelfwaarde gevoel: leren je eigen sterke kanten en talenten ontdekken, weten wat je goed kan, en weten wat je niet goed kan, is nodig om zelfvertrouwen te krijgen.

Elk kind moet de kans krijgen zichzelf te leren kennen. 

Elk kind telt. Gelijke onderwijskansen bieden aan alle kinderen staat hoog in het vaandel van onze school. Heterogeniteit en multiculturele aanwezigheid worden hierbij als een meerwaarde ervaren.

Creativiteit is een belangrijk deel van de ontwikkeling: creatief omgaan met het onbekende, problemen, alledaagse dingen… maakt het leven zoveel rijker. Een zoekende, open houding, probleemoplossend en vernieuwend denken, openheid voor nieuwe uitdagingen worden bijzonder gewaardeerd. Dromen moeten gekoesterd worden.

Het  leerkrachtenteam realiseert in samenwerking met ouders en kinderen een zorgzame werking, rekening houdend met de noden van alle kinderen. De basishouding van elke leerkracht is: hoe kan ik ervoor zorgen dat alle kinderen in mijn leefgroep maximaal zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Een  warme leefschool …

Een kind kan zich pas goed ontwikkelen in een omgeving waar het zich thuis voelt en zich veilig voelt.

We streven ernaar dat onze kinderen graag naar school gaan en er gelukkig zijn.

We gaan uit van een sterke sociale visie waar samenwerken en samenleven belangrijk zijn voor nu en later. Kinderen ontwikkelen zich in relatie met anderen en kinderen moeten kansen krijgen om los te komen van het kleine ‘ik’. De school is het oefenterrein voor het leren van

sociale en emotionele vaardigheden. Met anderen kunnen omgaan, zich in de gevoelswereld van de ander inleven, communicatief vaardig zijn en hun gevoelens en gedachten te uiten. Kinderen leren om conflicten op een geweldloze manier te beheren. Ze leren voldoende ruimte voor zichzelf creëren zonder de ruimte van de anderen af te nemen.  Respect en solidariteit zijn sleutelwoorden voor het samenleven in onze school. Solidariteit betekent zorgzaam zijn voor elkaar, zich voor elkaar engageren, respect hebben voor het anders-zijn, opkomen voor elkaar, samen iets leren om een goed resultaat te bekomen voor de hele groep. Samenleven en samenwerken wordt pas mogelijk gemaakt door het vastleggen van leefregels en afspraken. Alle participanten worden betrokken bij het vastleggen van regels en afspraken.

Een positieve leefschool …

Van iedereen verwachten we een positief engagement. Kinderen leren verantwoordelijkheid opnemen: daden hebben gevolgen. Onze school is geen eiland maar staat midden in de maatschappij. In onze school creëren we een leef- en leerklimaat waar kinderen handvatten krijgen om onze wereld mensvriendelijker te maken. Met een kritische ingesteldheid volgen we de evolutie van de wereld van de multimedia, en zorg voor het milieu, maar ook de kansenongelijkheid, duurzame ontwikkeling

de  multiculturele samenleving, onrechtvaardigheid en discriminatie.

We willen werk maken van een warme samenleving en staan kritisch tegenover de ‘on-waarden’  en prestatiedrang van onze maatschappij.

Een lerende leefschool …

We richten ons met het onderwijsaanbod en het begeleiden van kinderen op een voortdurend veranderende maatschappij. We zien de school dan ook als een lerende organisatie, waarin discussie over onderwijsvernieuwing, het bijstellen van de visie, professionalisering van leerkrachten als noodzakelijk worden ervaren. Alle leerkrachten werken samen als een team. Elk van hen  streeft naar de nodige verdraagzaamheid, een goede onderlinge verstandhouding en een open sfeer waarin ieder aandacht heeft voor de ander.

Een betrokken leefschool …

 

In onze school steunen we op een sterke betrokkenheid van de ouders bij het schoolleven van hun kind. Kinderen die voelen dat hun ouders betrokken zijn, voelen en krijgen ook de nodige steun die ze ook nodig hebben bij hun leerproces. Betrokkenheid is niet alleen deelnemen aan de events die gebeuren op school, engagement is ook achter de visie van de school staan, mee zorgen voor goed onderwijs, mee denken…

Het is actief mee bouwen aan de weg die hun kind gaat afleggen, met alle facetten die wij in onze schoolvisie nastreven. Het is niet alleen kritisch zijn, maar ook werken aan een oplossing in moeilijke momenten en samen meezoeken naar de beste weg die hun kind zal afleggen in onze school.

We vragen dan ook dit engagement van ouders wanneer ze hun kind inschrijven in onze levende school.