Visie

Een kind kan zich pas goed ontwikkelen in een omgeving waar het zich thuis voelt en zich veilig voelt

Elk kind moet de kans krijgen zichzelf te leren kennen: weten wie je bent en wat je nodig hebt om je goed te voelen.  Kinderen ontwikkelen een positief en realistisch zelfbeeld en een positief zelfwaarde gevoel: leren je eigen sterke kanten en talenten ontdekken, weten wat je goed kan, en weten wat je niet goed kan, is nodig om zelfvertrouwen en een positief zelfwaarde gevoel te krijgen.

We vertrekken vanuit de leefwereld en de belangstelling van kinderen om op alle domeinen zo breed mogelijk ontwikkelingskansen te bieden: daarbij streven we naar gelijkwaardigheid in de ontwikkeling van hoofd (weten), hart (zijn) en handen (doen).  Kinderen worden gestimuleerd hun leerproces zelf in handen te nemen en verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen resultaten door een grote inzet en doorzettingsvermogen. Ze leren keuzes maken en om te gaan met de gevolgen van hun keuzes.

Creativiteit is een belangrijk facet van de ontwikkeling: creatief omgaan met het onbekende, problemen, alledaagse dingen… maakt het leven zoveel rijker.

Gelijke onderwijskansen bieden aan alle kinderen staat hoog in het vaandel van onze school. Elk kind telt.  De basishouding van elke leerkracht is: hoe kan ik ervoor zorgen dat alle kinderen in mijn leefgroep maximaal zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen.

We gaan uit van een sterke sociale visie waar samenwerken en samenleven belangrijk zijn voor nu en later.  Empatisch met anderen kunnen omgaan, zich in de gevoelswereld van de ander inleven, vinden we een belangrijke basisvaardigheid. Kinderen leren communicatief vaardig zijn en hun gevoelens en gedachten te uiten. Kinderen leren om conflicten op een geweldloze, assertieve manier te beheren. Ze leren voldoende ruimte voor zichzelf te creëren zonder de ruimte van de anderen af te nemen.

Respect en solidariteit zijn sleutelwoorden voor het samenleven in onze school.  Op een democratische wijze worden alle participanten betrokkenbij het vastleggen van regels en afspraken zowel op klas- als op schoolniveau.

Onze school is geen eiland maar staat midden in de maatschappij.  We willen werk maken van een humanere samenleving en staan kritisch tegenover de ‘on-waarden’ in onze maatschappij: ‘te’ ver doorgedreven individualisme, het economisch denken, de ongezonde concurrentie- en prestatiedrang.

We richten ons met het onderwijsaanbod en het begeleiden van kinderen op een voortdurend veranderende maatschappij. We zien de school dan ook als een lerende organisatie, waarin discussie over onderwijsvernieuwing, het bijstellen van de visie, het zoeken naar gerichte professionalisering van leerkrachten, als noodzakelijk worden ervaren.

Alle leerkrachten werken samen als een team. Zij bepalen in grote mate de sfeer die er op school en in de leefgroepen heerst. Van hen mag verwacht worden dat ze streven naar een optimale samenwerking, naar de nodige verdraagzaamheid, een goede onderlinge verstandhouding en een open sfeer waarin ieder aandacht heeft voor de ander.

In onze school steunen we op een sterke betrokkenheid van de ouders bij het schoolleven van hun kind. We vragen dan ook een specifiek engagement van ouders wanneer ze hun inschrijven in onze school.