Contact met ouders

Infoavonden

Algemene infoavond in het begin van het schooljaar: algemene informatie over de school, de schoolactiviteiten, de werking in de kleuterschool en de lagere school.
Elke leefgroep organiseert  3 tot 4 leefgroepvergaderingen. In september houden alle leerkrachten een eerste leefgroepvergadering. De bedoeling is vanaf het begin van het schooljaar wegwijs te geraken in de leermethodes, de leerstof, de praktische afspraken binnen elke klas en alle mogelijke vragen die ouders zich omtrent het schoolleven van hun kind stellen.

Ouderavonden

Op de ouderavonden kan u met de leerkracht over uw kind kunt praten.  Die worden 4 keer per jaar vastgelegd, telkens in de week voor de herfstvakantie, de week na de kerstvakantie, de week voor de paasvakantie en de laatste week van het schooljaar voor de lagere school. In het kleuteronderwijs worden 2 ouderavonden ingericht.
Contact tussen ouders en directie of  leerkrachten is steeds mogelijk na afspraak.

Ouderparticipatie


Onze visie op ouderparticipatie sluit aan op de visie van onze leefschool.
 • De leefwereld van de kinderen, met alle vragen die kinderen zich stellen, vormt een ideaal vertrekpunt om de wereld te ontdekken.
 • Een kind brengt heel wat uren door op school, maar ook thuis. Beide leefwerelden staan niet los van elkaar. Een goede reden om samen na te denken, te werken, te doen…Betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen van kinderen.
De leefschool ‘de Klare Bron’ wordt gemaakt door kinderen, het schoolteam EN de ouders.
 • Alle drie zijn van essentieel belang om de school draaiende te houden en om de kloof tussen thuis en klas zo klein mogelijk te houden. Je kind inschrijven in de Klare Bron is ook een beetje jezelf inschrijven.
 • Hoe deze betrokkenheid en dit engagement wordt ingevuld is verschillend van persoon tot persoon. Iedereen maakt van ouderparticipatie wat hij/zij ervan wil en kan maken, wel verwachten we een duidelijk engagement.
 • We verwachten dat ouders een bewuste schoolkeuze maken. Bij de keuze voor een ‘andere’ school, hoort ook de keuze voor een ‘ander’ engagement van de ouders.
Ouderparticipatie willen we vorm geven op verschillende manieren: op kind-, klas- en schoolniveau.
 • Op kindniveau vertaalt zich deze participatie vooral in de betrokkenheid van ouders bij het leren van je eigen kind. De verantwoordelijkheid voor het leren en evolueren van je kind ligt als ouder ook in jouw handen. Wij kunnen niet alles, zeker niet alleen. We hebben het partnerschap en verbondenheid van ouders nodig. Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen meemaken op school en positief staan ten opzichte van school en schoolwerk.Het engagement van ouders op kindniveau staat beschreven in het schoolreglement.
 • Ouders, leerkrachten en kinderen ‘leven’ samen, ‘denken’ samen en ‘doen’ samen op niveau van de klas en leefgroep.  Deze samenwerking is nodig om onze manier van werken mogelijk te maken. We hebben de hulp van ouders nodig om projecten vorm te geven onder andere door actief samen met je kind materialen te zoeken of voorstellen te doen of ideeën te delen om de gekozen projecten uit te werken. Maar ook de expertise op diverse domeinen die ouders kunnen aanreiken, dragen bij tot een verdiepende uitwerking van projecten.
 • Op de leefgroepvergaderingen bespreken we het reilen en zeilen in de klas, het leren en leven, de plannen en de groep. We staan samen kritisch stil bij de dagelijkse klaspraktijk. Deze leefgroepvergaderingen worden minstens 3 keer per schooljaar georganiseerd en we verwachten alle ouders van de kinderen die in de leefgroep zitten.
 • Naast de klasleerkrachten, die aanspreekbaar zijn voor kleine en grote zorgen, staan in elke leefgroep klassenouders klaar: een bijkomend aanspreekpunt voor ouders van de klas en voor de klasleerkracht.
 • Op schoolniveau werken de kinderen, leerkrachten en ouders ook samen rond samen leven, samen denken en samen doen. Diverse feesten geven kleur aan het samenleven in de school zoals de kerstmarkt, carnaval, het grootoudersfeest,  de restaurantdag en het  tuinfeest/ de opendeurdag. Het is leuk om samen te komen en te genieten van de tijd in de Klare Bron.
 • Ouders kunnen een sterke ondersteuning bieden bij het samen ontwikkelen van schoolprojecten door ideeën uit te wisselen en de realisatie ervan praktisch te ondersteunen: tuin, speelplaats,  verkeer, ICT,  gezondheid, sociaal project…zijn slechts enkele voorbeelden. De uitwerking van de schoolprojecten en -feesten worden concreet opgenomen door de verschillende werkgroepen waarin ouders en leerkrachten samen overleggen en plannen. De werkgroepen verzamelen alle ideeën en voorstellen en bepalen in overleg de uitwerking van een project of schoolfeest.